PREGLED VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

Varnostna razsvetljava je razsvetljava, ki je načrtovana in v objekt vgrajena na podlagi tehničnih rešitev za hitro in varno evakuacijo ljudi zaradi izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pred požarom. Ob izpadu splošne razsvetljave določen čas omogoča vidno evakuacijsko pot z oznakami smeri in izhodov, naprav in opreme za gašenje ter vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Pred pregledom – najmanj 24 ur – obvezno preverite delovanje varnostnih svetilk, svetiti morajo 1h (če ni drugače zahtevano), sicer jih zamenjajte ali usposobite. Shranite embalažo in vsa navodila ter certifikate.

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt
požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Elektro projekt (PGD, PZI, PID)
e) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov in tipi vgrajenih svetilk
f) Navodila o vgradnji / uporabi
g) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
h) Servisna/vzdrževalna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca ali hišni električar
b) Tehnični preglednik elektro stroke

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni ažuriranih ELEKTRO projektov
c. Redni servisi se ne opravljajo