PREGLED SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

Skladno novemu pravilniku SAPZ, mora biti vse, kar se krmili s požarno centralo (Sistem za odkrivanje in javljanje požara) pregledano kot celota in vsled temu izdano skupno potrdilo in poročilo.

Sistem za odkrivanje in javljanje požara je avtomatski sistem s svojo centralo, ki na podlagi avtomatske zaznave požara ali razmer, ki vodijo k njegovemu nastanku, aktivira požarni alarm in druge programirane ukrepe. Njegov sestavni del so tudi gradbeni proizvodi, inštalacije ter naprave in oprema, kot so požarna loputa, požarna oziroma evakuacijska vrata ali prezračevalna naprava, katerih režim delovanja je funkcionalno povezan s sistemom za odkrivanje in javljanje požara, naprave in oprema, ki služijo za pogon ali krmiljenje dvigala, avtomatski javljalniki gorljivih plinov ali javljalniki isker v transportnih cevovodih in silosih, kadar niso izvedeni kot
samostojni sistemi, temveč so priključeni na požarno centralo, ter odprtine za naravni odvod dima in toplote v stopniščih, za katere je predpisana samo geometrična površina in so funkcionalno povezane s sistemom za odkrivanje in javljanje požara.

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Elektro projekti (PGD, PZI, PID), Strojni projekti (PGD, PZI, PID)
e) Kalibracijski listi za detektorje plina (kadar so vgrajeni detektorji plina vezani v zanko požarnega javljanja)
f) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov
g) Navodila o vgradnji / uporabi
h) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
i) Servisna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ:

a. Sistem za javljanje požara (NJP) – servis se opravlja načeloma na tri mesece oziroma skladno z navodili proizvajalca
b. Servisni nalogi za vse krmiljene sisteme ne smejo biti starejši od enega leta oziroma skladno z navodili proizvajalca. Med te spadajo:

1. požarne lopute (PL)
2. požarna vrata (PV)
3. evakuacijska vrata (EV)
4. prezračevalne naprave (PN)
5. naprave za krmiljenje dvigala (DVG)
6. avtomatski javljalniki gorljivih plinov (NDP)
7. odprtine za naravni odvod dima in toplote (NODT)

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca
b) Pooblaščeni serviserji sistema za javljanje požara
c) Tehnični preglednik elektro stroke
d) Tehnični preglednik strojne stroke – v primeru vgrajenih naslednjih sistemov APZ:

1. požarne lopute (PL)
2. požarna vrata (PV)
3. evakuacijska vrata (EV)
4. prezračevalne naprave (PN)
5. naprave za krmiljenje dvigala (DVG)
6. odprtine za naravni odvod dima in toplote (NODT)

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni ažuriranih ELEKTRO / STROJNIH projektov
c. Ni vzdrževalnih/servisnih nalogov za krmiljene sisteme (PV, PL, EV, PN, NODT)
d. Detektorji plina niso kalibrirani
e. Vzdrževalci NJP ne preverjajo izvršilnih krmilnih funkcij pri rednih vzdrževalnih delih