PREGLED GASILNEGA SISTEMA

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA GASILNEGA SISTEMA

Gasilni sistem s tekočim, plinastim ali drugim gasilom je avtomatski ali polavtomatski sistem za pogasitev ali omejevanje širjenja požara. Med
gasilne sisteme spadajo tudi sistemi za požarno hlajenje s škropljenjem ali polivanjem, vodne zavese in podobni sistemi aktivne požarne zaščite ter sistemi, ki so sestavljeni iz sistema za odkrivanje in javljanje požara oziroma sistema za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov ter gasilnega sistema.

Pri posebnih primerih izvedbe gasilnih sistemov, kjer se uporabi naprave v področjih s pričakovanimi produkti zgorevanja ali skladiščenja, ki se ne mešajo z vodo, se vodi primeša ustrezno penilo v določenem procentu, ki ob polivanju ustvarja zaščitno plast pene ter preprečuje gorenje.

Glavni elementi, ki tvorijo gasilni sistem so: bazen požarne vode (pri plinastih ali drugih gasilnih je to jeklenka ali baterija jeklenk), črpalka, ki ustvarja potreben pretok in tlak vode v razvodnem cevnem sistemu, alarmni ventil, ki v povezavi z nadzorno centralo in alarmnim zvoncem opozori na prožitev naprave in iztekanje vode ter šoba, ki v odvisnosti od zahtev načrta požarne varnosti usmeri in razprši ustrezno količino vode na ozko lokacijo požara, znotraj določenega doseženega temperaturnega območja ob požaru.

Gasilni sistem s plinastim ali drugim gasilom (prahom, peno) je avtomatski ali polavtomatski sistem za pogasitev ali omejevanje širjenja požara.

Glavni elementi, ki tvorijo gasilni sistem so: gasilno sredstvo – jeklenka (jeklenke) z gasilom, cevni razvodni sistem z elementi za nadzor stanja in aktivatorji sistema, javljalni sistem – za odkrivanje požara (dimni, plamenski, aspiracijski…), ki v povezavi z nadzorno centralo in alarmnimi napravami (sirena, zvonec, bliskavka, tablo…) opozori na prožitev naprave in iztekanje gasila ter šoba-e, ki usmeri in razprši ustrezno količino gasila v lokacijo požara (prostor, ozka lokacija…).

Sestavni deli so tudi naprave za omejevanje iztekanje gasila oz. redčenje gasila zaradi prevelike t.i. lekaže v sled zadržanje koncentracije gasila določenega časovnega obdobja za uspešno delovanje gašenja (požarne lopute, žaluzije, dimotesne lopute, krmiljenje zapiranja vrat, zapiranje oken in drugih elementov ščitenega prostora. 

Sestavni deli sistema so tudi naprave za razbremenitev nadtlaka/podtlaka v sled izpustu gasila v ščiteni prostor (razbremenilne lopute, krmiljene in mehanske)

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt
požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Elektro projekti (PGD, PZI, PID), Strojni projekti (PGD, PZI, PID)
e) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov
f) Navodila o vgradnji / uporabi
g) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
h) Servisna/vzdrževalna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ:

    1. Sistem za javljanje požara (NJP) – servis se opravlja načeloma na tri mesece oziroma skladno z navodili proizvajalca
    2. Servisni nalogi za vse krmiljene sisteme ne smejo biti starejši od enega leta oziroma skladno z navodili proizvajalca.

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca
b) Tehnični preglednik elektro stroke
c) Tehnični preglednik strojne stroke

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni ažuriranih projektov
c. Ni servisnih nalogov za sisteme APZ