PREGLED DRUGIH SISTEMOV APZ

Dne 14.09.2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (nadalje APZ) (Uradni list RS, št.: 53/19), ki je pravna podlaga za pregledovanje sistemov APZ.

KRATKA NAVODILA ZA USPEŠNO IZVEDBO PREGLEDA DRUGIH SISTEMOV APZ

Drug sistem aktivne požarne zaščite je sistem, ki se ne razvršča v nobeno od skupin iz drugega do šestega odstavka 2. člena Pravilnika, je pa načrtovan in v objekt vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. K drugim sistemom aktivne požarne zaščite sodijo sistemi, kot so avtomatska požarna ali evakuacijska vrata z lastnim sistemom za odkrivanje in javljanje požara, sistem za preprečevanje nastanka požara, ki deluje po principu znižane koncentracije kisika, sistem za rezervno oskrbo z energijo za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ni njegov sestavni del, ter sistem za
preprečevanje požara v transportnih cevovodih in silosih.

Osnovni standardi za druge sisteme so opredeljeni v dokumentu s področja požarne varnosti (Načrt/študija/zasnova/elaborat požarne varnosti, strokovna presoja).

Glavni namen preizkusov drugih sistemov je ugotavljanje skladnosti s projektno dokumentacijo ter preverjanje delovanja vgrajenih elementov.

1. Dokumentacija, ki mora biti na vpogled na pregledu:

a) Gradbeno dovoljenje
b) Uporabno, če je bilo izdano
c) Študija požarne varnosti ali Zasnova požarne varnosti ali Elaborat požarne varnosti ali Načrt požarne varnosti (v sklopu projekta za gradbeno dovoljenje – PGD/DGD)
d) Elektro projekti (PGD, PZI, PID), Strojni projekti (PGD, PZI, PID)
e) Izjave o lastnostih vgrajenih elementov
f) Navodila o vgradnji / uporabi
g) Navodila proizvajalca za uporabo in vzdrževanje
h) Servisna knjiga za tehnični nadzor (redno vzdrževanje) vgrajenih sistemov APZ.

2. Prisotnost pri pregledu:

a) Pooblaščena oseba s strani naročnika / zavezanca
b) Pooblaščeni serviserji sistema za javljanje požara, če je sistem povezan s požarno centralo
c) Tehnični preglednik elektro stroke, če je sistem povezan s požarno centralo
d) Tehnični preglednik strojne stroke

3. Najpogostejše pomanjkljivosti, ki preprečujejo uspešen zaključek:

a. Ni študije požarne varnosti
b. Ni ažuriranih projektov
c. Ni vzdrževalnih nalogov za APZ sisteme